Novena Divinei Îndurări Novena la Milostivirea lui Dumnezeu

Novena Divinei Îndurări Novena la Milostivirea lui Dumnezeu
Sărbătoarea Divinei Îndurări are loc în prima duminică după Paști și este precedată de o novenă care începe din Vinerea Sfântă și se termină sâmbăta, în ajunul primei duminici după Paști.
Însuși Isus a dorit această Novenă făgăduind că „va dărui orice fel de har" (294) celui care o va recita, numai să fie spovedit și să îndeplinească condițiile cerute de către Cultul Divinei Milostiviri, adică:
1) încrederea în Dumnezeu și 2) fapte de caritate față de aproapele.

Iată ce-i spune Isus Sfintei Faustina:
„Doresc, ca în timpul acestor nouă zile tu să conduci suflete la izvorul îndurării Mele, spre a fi întărite, împrospătate și umplute de harurile necesare în greutățile vieții lor, dar mai ales în ceasul morții lor. În fiecare zi vei conduce la Inima Mea un anumit grup de suflete și le vei scufunda în oceanul îndurării Mele, iar Eu, pe toate aceste suflete, le voi introduce în casa Tatălui Meu. O vei face în această viață și în cea viitoare. Nu voi refuza nimic acelor suflete pe care le vei conduce la izvorul îndurării Mele. În fiecare zi vei cere Tatălui Meu, pentru meritele Pătimirii Mele dureroase, haruri pentru aceste suflete."

Pe lângă cele nouă zile care precedă Sărbătoarea Îndurării Divine (începând din Vinerea Sfântă), după cum a cerut Isus, pentru ca să se realizeze făgăduințele Sale revelate Sfintei Faustina, novena următoare poate să fie recitată ori de câte ori cineva dorește să-și exprime devoțiunea față de dumnezeiasca îndurare, sau când cere anumite haruri.

Dacă vrem să obținem orice har de la bunul Dumnezeu, este bine să recităm novena timp de nouă zile, participând în fiecare zi la Sfânta Liturghie și primind Sfânta Euharistie cu sufletul în harul sfințitor.

Începutul Novenei Divinei Îndurări :

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
sau:
Dumnezeule, vino în ajutorul Meu.
Doamne, grăbește-te să mă ajuți.
Slavă Tatălui ...

Ziua I

„Adu-mi astăzi întreaga omenire, dar mai ales pe cei păcătoşi şi cufundă-i în oceanul îndurării Mele. În felul acesta, tu mă vei mângâia de amara tristețe pe care mi-o provoacă pierderea acestor suflete".

Preamilostive Isuse, care prin natura Ta, te înduri și ne ierți pe noi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în nemărginita Ta bunătate, primeşte-ne în lăcaşul Inimii Tale preamilostive şi nu mai îngădui să ieșim din ea pentru toată veșnicia. Te rugăm aceasta, pentru iubirea care Te uneşte cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

O, Dumnezeule milostiv și atotputernic,
refugiu pentru omul păcătos,
Tu, care eşti plin de îndurare și de milostivire,
ajută-l pe cel care te invocă cu umilință.

Veșnice Părinte, privește cu îndurare omenirea întreagă, mai ales pe sărmanii păcătoşi, a căror unică speranță este Inima preamilostivă a lui Isus, iar pentru meritele Pătimirii Sale dureroase, arată-ne îndurarea Ta, ca să o preamărim pentru toată veșnicia. Amin!
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-II-a

„Adu-mi astăzi sufletele preoților și ale călugărilor și cufundă-le în nemărginita Mea îndurare. Ele mi-au dat tăria să îndur până la sfârșit amărăciunea Pătimirii Mele. Prin ele, ca prin niște canale, îndurarea Mea se revarsă asupra lumii întregi".

Preamilostive Isuse, izvorul oricărui bine, sporește în noi harul, ca să înfăptuim opere vrednice de îndurare, ca astfel cei care ne văd să-l preamărească pe Tatăl milostiv din ceruri.

În inimi curater sălășuiește izvorul iubirii divine;
purificate în marea îndurării,
limpezi precum aurora dimineții,
ca stelele strălucesc.

Veșnice Părinte, privește-i cu îndurare pe cei aleși să lucreze în via Ta, pe sufletele preoților și ale călugărilor, și întătește-i cu binecuvântarea Ta, iar prin Inima Fiului Tău în care ei se află, dăruiește-le puterea luminii Tale, ca să-i călăuzească și pe alții la mântuire și, astfel, împreună, să cânte pentru toată veșnicia laude îndurării Tale infinite. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-III-a

„Adu-mi astăzi toate sufletele evlavioase și credincioase și cufundă-le în oceanul îndurării Mele. Ele m-au mângâiat de-a lungul Căii Crucii. Au fost o picătură de mângâiere într-o mare de amărăciune".

Preamilostive Isuse, care dăruiești tuturor cu îmbelșugare haruri din comoara îndurării Tale, primește-ne în lăcașul Inimii Tale milostive și nu îngădui să mai ieșim din ea vreodată. Te rugăm aceasta în numele dragostei Tale infinite care arde în Inima Ta pentru Tatăl ceresc.

Minunile îndurării Tale sunt de nepătruns;
nici cel drept, nici cel păcătos nu poate să le înțeleagă.
Privește-i pe toți cu îndurare
și atrage-i la iubirea Ta.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele credincioșilor care sunt moștenirea Fului Tău și, prin Pătimirea Sa dureroasă, dăruiește-le binecuvântarea Ta și ocrotește-le pentru totdeauna, ca să nu piardă iubirea Ta și comoara sfintei credințe, ci împreună cu întregul cor al îngerilor și al sfinților să preamărească pentru toată veșnicia infinita Ta îndurare. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-IV-a

„Adu-mi-i astăzi pe păgâni și pe cei care încă nu mă cunosc. Și la ei m-am gândit în timpul amarei Mele Patimi și fervoarea lor din viitor a adus alinare Inimii Mele. Cufundă sufletele lor în oceanul îndurării Mele".

Preamilostive Isuse, care ești Lumina lumii, primește în lăcașul Inimii Tale îndurătoare sufletele păgânilor care nu te cunosc încă. Fie ca razele harului Tău să-i lumineze, pentru ca și ei împreună cu noi să preamărească minunile îndurării Tale, și nu le mai îngădui vreodată să părăsească Inima Ta preamilostivă.

Lumina Iubirii Tale
să lumineze sufletele aflate în întuneric;
fă ca și ele să te cunoască
pentru ca să păreamărim împreună îndurarea Ta.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele păgânilor și la acelea care nu te cunosc încă; și ele se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Atrage-i la lumina Evangheliei. Aceștia nu știu ce mare fericire este a te iubi. Fă ca și ele să preamărească pentru toată veșnicia bogăția îndurării Tale. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-V-a

„Adu-mi astăzi sufletele ereticilor și ale schismaticilor și cufundă-le în oceanul îndurării Mele. În amara Mea Pătimire mi-au sfâșiat trupul și inima, adică Biserica Mea. Când se vor întoarce la unitatea Bisericii, rănile Mele se vor vindeca și, în felul acesta, voi fi mângâiat în suferința Mea".

Preamilostive Isuse, care ești bunătatea însăși și nu refuzi lumina celor care ți-o cer, primește în lăcașul Inimii Tale milostive pe eretici și pe schismatici, atrăgându-i cu lumina Ta la unitatea Bisericii și nu le mai îngădui vreodată s-o părăsească, ca să adore și ei mărinimia îndurării Tale.

Din Inima Ta să izvorască un izvor de îndurare
și pentru cei care au sfâșiat haina unității.
Doar Îndurarea Ta atotputernică, o, Doamne,
mai poate să-i scoată din greșeala lor.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare spre sufletele fraților noștri despărțiți, în special spre acelea care au risipit bunurile Tale și au abuzat de harul Tău, rămânând cu încăpățânare în erorile lor. Nu privi la greșelile lor, ci mai curând la iubirea și pătimirea amară a Fiului Tău îndurată pentru ei, căci și ei se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Fă ca și ei să laude pentru vecie marea Ta îndurare. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-VI-a

„Adu-mi astăzi sufletele blânde și smerite, precum și pe cele ale copiilor, și cufundă-le în îndurarea Mea. Aceste suflete seamănă cel mai mult cu Inima Mea. Ele mi-au fost alinare în amarul chin al agoniei. I-am văzut ca niște îngeri pe pământ cum vegheau la altarele Mele. Asupra acestora, Eu revărs în torente harurile Mele. Numai un suflet smerit este în stare să primească harul Meu; sufletelor umile le dăruiesc întreaga Mea încredere".

Preamilostive Isuse, care ai zis: „Învățați de la Mine căci sunt blând și smerit cu inima", primește în locuința Inimii Tale milostive sufletele umile și blânde și mai ales pe cele ale copiilor. Aceste suflete atrag admirația întregului paradis și sunt desfătarea aleasă a Tatălui ceresc, căruia îi aduc o imensă bucurie răspândind înaintea tronului său, asemenea unui buchet de flori, parfumul lor. Aceste suflete au locuință sigură în Inima Ta preamilostivă și cântă neâncetat imnul iubirii și al îndurării pentru vecie.

Cu adevărat sufletul blând și smerit
respiră Paradisul pe pământ
și de parfumul inimii sale smerite
Creatorul său însuși se bucură.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele blânde și smerite și spre cele ale copiilor, care se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete se aseamănă cel mai mult cu Fiul Tău iar parfumul lor se înalță până la tronul Tău. Părinte bun și milostiv, te implor, pentru iubirea și bucuria pe care o ai față de aceste suflete, să binecuvântezi lumea întreagă, ca împreună să ajungem să cântăm pentru toată veșnicia laudele milostivirii Tale. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-VII-a

„Adu-mi astăzi sufletele care cinstesc și preamăresc îndurarea Mea și cufundă-le în ea. Aceste suflete suferă mai mult decât orice pentru Pătimirea Mea și au pătruns în adâncul sufletului Meu, transformându-se în icoane vii ale Inimii Mele milostive. Strălucirea lor în viața veșnică va fi deosebită. Niciunul nu va cădea în focul iadului, căci Eu însumi le voi apăra în ceasul morții pe fiecare în parte".

Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este însăși iubirea, primește în ea sufletele care preamăresc și cinstesc în mod deosebit îndurarea Ta infinită. Ele sunt întărite de însăși puterea lui Dumnezeu, în mijlocul greutăților și amărăciunilor, și înaintează cu încredere în îndurarea Ta. Acestea sunt unite cu Tine, Isuse, și poartă pe umerii lor întreaga omenire. Ele nu vor fi judecate cu asprime, ci, în ceasul morții, vor fi învăluite de îndurarea Ta.

Sufletul, care preamărește bunătatea lui Dumnezeu,
în mod deosebit de El va fi iubit,
alături de izvorul vieții mereu va fi
îndestulat de îndurarea divină.


Veșnice Părinte, privește cu bunăvoință la sufletele acelora care preamăresc și cinstesc îndurarea Ta infinită și care se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete sunt Evanghelia vie, mâinile lor sunt pline de fapte de iubire, iar inima lor este plină de bucurie și înalță spre Tine, Preaânalte, imnul îndurării Tale. Te implor, o, Doamne, arată-le îndurarea Ta acestora care au crezut și și-au pus nădejdea în Tine; să se împlinească în ele făgăduința lui Isus: „Eu însumi voi ocroti sufletele care cinstesc îndurarea Mea infinită în timpul vieții lor și, mai ales în ceasul morții, le voi apăra ca pe gloria Mea". Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-VIII-a

„Adu-mi astăzi sufletele care se găsesc în focul Purgatoriului și cufundă-le în abisul îndurării Mele, așa încât revărsările Sângelui Meu să aline chinul lor. Toate aceste suflete sunt iubite de Mine cu o iubire nemărginită; acum ele satisfac dreptatea Mea; stă în puterea ta să le aduci alinare. Ia din tezaurul Bisericii Mele toate indulgențele și oferă-le pentru ele. Ah! Dacă tu ai cunoaște chinul lor, ai oferi pentru ele rugăciuni, plătind astfel datoriile pe care le au față de dreptatea Mea!"

Preamilostive Isuse, care ai zis: „Milă vreau, nu jertfă!" (Mt. 9,13), primește, te rugăm, în lăcașul Inimii Tale milostive, sufletele din Purgator, pe care le iubești atât de mult și care încă mai trebuie să îndestuleze dreptatea Ta dumnezeiască. Fă ca șuvoaiele de sânge și apă care au izvorât din Inima Ta să stingă flăcările Purgatoriului, ca și acolo să fie preamărită puterea îndurării Tale.

Din văpaia înfricoșătoare a focului purificator
se înalță un plânset și o rugăminte imploratoare,
iar din al Sângelui și al Apei izvor
alinare, mângâiere și ușurare asupra lor cobor.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele care suferă în Purgator și se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Prin Pătimirea Sa dureroasă și pentru marea amărăciune care a cuprins Inima Sa Preasfântă, te implor fii milostiv cu ele, suflete care îndestulează dreptatea Ta, și, pentru meritele Rănilor Fiului Tău preaiubit, Isus, privește-le cu iubire, deoarece noi credem că bunătatea și îndurarea Ta nu au margini. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-IX-a

„Adu-mi sufletele lâncede și cufundă-le în oceanul îndurării Mele. Aceste suflete rănesc în modul cel mai dureros Inima Mea. Din cauza acestora, în Grădina Măslinilor, sufletul Meu a simțit cel mai mare dezgust față de ele. Din cauza lor am rostit acele cuvinte: << Tată, dacă este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta...! >> (Lc 22,42). Pentru ele, ultima șansă de mântuire rămâne recurgerea la milostivirea Mea".

Preamilostive Isuse, care ești îndurarea însăși, primește sufletele lâncede în lăcașul Inimii Tale milostive. Fă ca aceste suflete reci, care sunt asemănătoare unor cadavre și trezesc în Tine atâta repulsie, să se aprindă de focul dragostei Tale. O, bune Isuse, prin atotputernicia îndurării Tale, atrage-le în văpăile cele mai arzătoare ale iubirii Tale și dăruiește-le sfânta Ta dragoste, căci nimic nu-ți este cu neputință.

Focul și gheața, împreună, niciodată nu vor sta;
ori se stinge, ori se topește;
doar Îndurarea Ta, o, Doamne,
pentru sărmana omenire, alinare este.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele lâncede, pe care Isus le adăpostește în Inima Sa preamilostivă. Părinte al îndurărilor, te implor, pentru Pătimirea amară a Fiului Tău și pentru agonia Sa de trei ore pe Cruce, îngăduie ca și ele să slăvească măreția îndurării Tale. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Niciun comentariu: